Target Marketing

Segmentera marknaden och hitta rätt målgrupp

Demografin och geografi

Gruppera målgruppen utifrån kön, ålder, yrke och geografisk plats.

Psykografi

Använd kunskapen kring målgruppens livsstil, värderingar och intressen.

Beteende

Ta reda på hur kunderna förhåller sig till er produkt eller tjänst.

Target Marketing

Vi utformar relevanta kampanjer som attraherar rätt målgrupp genom en djupgående analys av marknaden. Target Marketing går ut på att segmentera de specifika målgrupperna som är relevanta för produkten eller tjänsten. En lyckad Target Marketing-process matchar era produkt- eller tjänsteerbjudanden optimalt. På så sätt blir ditt företags marknadsföring, prissättning och distribution enklare och mer kostnadseffektiv.

Analysen omfattar tre olika marknadsaspekter – demografiska och geografiska, psykografiska och beteendemässiga. Utgångspunkten är att vi vill förstå er målmarknad för att kunna hitta den optimala målgruppen. Därefter kan vi utforma en fungerande kampanj med målet att ni ska maximera er försäljning.

Demografisk segmentering
Demografisk information om ett företags potentiella kunder är ofta avgörande i marknadsföringssammanhang. Genom demografisk segmentering grupperas målgruppen utifrån mätbar statistik, såsom kön, ålder, yrke och utbildning. Informationen behövs för att kunna utforma en optimal kampanj genom Target Marketing, eftersom de demografiska parametrarna är grundläggande vid kartläggningen av målgruppen.

Geografisk segmentering
När vi går vidare till den geografiska segmenteringen handlar det om att kartlägga behovet hos konsumenter som rör sig inom ett visst geografiskt område. Beroende på ditt företags storlek och mål med kampanjen kan den geografiska segmenteringen brytas ner till adresser inom en viss radie, stad, region eller land.

Psykografisk segmentering
Den psykografiska segmenteringen baseras på teorin om att konsumenternas val vid köp av varor eller tjänster reflekterar deras livsstil och socioekonomiska klasstillhörighet. Här försöker vi dela upp målmarknaden baserat på konsumenternas personlighet, livsstilspreferenser, attityder, värderingar, övertygelser och intressen.

Beteende

Under analysen av konsumenternas beteende utgår vi ifrån att de uppför sig olika beroende på tid och frekvens för köp av en produkt eller tjänst. Det berättar mycket om hur konsumenterna förhåller sig till en viss produkt eller tjänst.

Tillsammans med er definierar vi alltså era konsumenter på så många relevanta sätt som möjligt. Är de manliga eller kvinnliga? Hur gamla är de? Hur ofta har de behov av er produkt eller tjänst? Bor de inom ett visst område och delar de samma värderingar?

Genom att analysera era kunder på en djupgående nivå kan vi skapa en kampanj utformad utifrån just deras behov och preferenser. Resultatet blir att ni blir en stor fisk i en liten damm, snarare än tvärtom. Med rätt Target Marketing-kampanj kan era potentiella kunder hitta er och era erbjudanden, samtidigt som ni slipper investera värdefulla marknadsföringspengar i irrelevanta marknadssegment. Vi nischar helt enkelt er marknadsföring utifrån en bestämd, smal målgrupp – själva grundstenen i Target Marketing. En bonus är att ni får information som kan hjälpa er att undvika att få kunder i fel område och därmed kan hålla kostnaderna för distribution nere. Ni kan även använda informationen från analysen till prissättningsprocessen.